Parans Solar Lightning AB (publ) säkrar finansiering om upp till 5 MSEK och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Parans Solar Lightning AB (publ) ("Parans") har tecknat avtal om en finansiering om upp till 5 miljoner SEK. Kapitaltillskottet ska främst användas för att säkra finansiering av den intensiva fas bolaget befinner sig i med ett stort antal slutförhandlingar med olika kunder i ett flertal marknader. Transaktionen sker genom emission av aktier ("Aktier") och utgivning av konvertibler ("Konvertibler") och teckningsoptioner ("Teckningsoptioner").
Aktierna, Konvertiblerna och Teckningsoptionerna tecknas av Sweda AB, org. nr. 556194-9321, ("Investeraren"), som är en av Parans största aktieägare.