Kommuniké från Årsstämman 2018 i Esen eSports AB (publ)

Stockholm 2018-05-17

Idag 2018-05-17 höll Esen eSports AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

· Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske.

· Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade enligt styrelsens förslag följande styrelse: fyra