IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 37 personer representerande 11,6 % av det totala röstetalet.
På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2017. 

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 80 152 310,18 SEK överförs i ny räkning. 

Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Till ny styrelse valdes Mark