Årsstämma i Munters Group AB

Vid årsstämman i Munters Group AB denna dag fattades följande huvudsakliga beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2017.

Utdelning

Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 0,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning bestämdes till måndagen den 21 maj 2018 och utbetalning av utdelningen från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början torsdagen den 24 maj